Traducció jurídica i financera

VMG ofereix serveis de traducció especialitzada en diversos idiomes en relació a diferents àrees del Dret i a l’àmbit econòmic-financer.

Tenint present que els textos jurídics i financers són complexes i que en Dret Comparat, no totes les institucions legals són similars ni existeixen termes paral·lels en els diferents idiomes, el servei de traducció es converteix en un dels pilars fonamentals per la correcta tramitació dels assumptes i procediments de caràcter internacional.

Els documents, que són objecte de traducció més freqüent, són:

  • Contractes mercantils, civils i laborals.
  • Poders notarials i escriptures públiques.
  • Estatuts socials, acords socials i juntes de accionistes.
  • Memòries anuals, informes d’auditoria i estats financers: balanç, comptes de pèrdues i guanys.
  • Sol·licituds de patent i contractes de llicència de la propiedad intel·lectual.
  • Demandes, recursos, sentències i altres resolucions judicials i laudes arbitrals.
  • Informació bancària.
  • Contractes de finançament.