Sucessions i Herències

El Dret Successori regula importants aspectes de la successió mortis causa, com la determinació del destí que se li donaran als béns i obligacions del difunt, els requisits de validesa del testament d’acord amb la seva tipologia i els tràmits necessaris pel repartiment del caudal hereditari.

A priori, podria semblar una qüestió de fàcil solució. No obstant, avui en dia, la superació de les fronteres nacionals i la seva dinàmica particular en els vincles emocionals i de família, han generat que la normativa que resulta d’aplicació a la successió mortis causa d’una persona pugui ser de gran complexitat i suposa, així mateix, que ens trobem amb figures jurídiques pròpies o molt habituals d’altres sistemes jurídics com els Trust, de gran rellevància en el Dret Anglosaxó, o inclús l’ús, cada cop més freqüent, de testaments especials com l’atorgat en país estranger i el marítim.

VMG, conscient de l’efecte que ha suposat aquest canvi global en matèria successòria, aconsegueix, després d’un estudi detallat, la transmissió de la seva herència de la forma més eficient i satisfactòria possible, atenent minuciosament als aspectes següents:

Preparació de:

  • Testaments
  • Llegats
  • Pactes successoris

Herències:

  • Successió Testada.
  • Successió Intestada.
  • Successió d’estrangers a Espanya.
  • Successió d’espanyols a l’estranger.

Successió de l’Empresa Familiar

Procediments judicials, contenciosos o no, relacionats amb la successió mortis causa.

Assessorament fiscal successori

Tràmits administratius i registrals