Relacions jurídiques amb l’Administració Pública

La realitat social ens mostra una infinitat de relacions jurídiques entre els ciutadans i/o les empreses amb l’Administració Pública.

La nostra firma té una àmplia experiència en l’exercici de diverses branques del Dret Públic i, en especial, en l’exercici del Dret Administratiu, tant en l’assessorament a les entitats que integren el sector públic com en l’assessorament a les empreses privades, licitadores i concessionàries; i en l’exercici del Dret Urbanístic, amb l’assessorament a les empreses que participen en les actuacions urbanístiques i en els processos d’urbanització i edificació.

Les àrees de pràctica més rellevants són les següents:

 • Serveis en contractació pública prestats a entitats del sector públic: licitacions, redacció de plecs, informes i contractes.
 • Serveis en contractació pública prestats a empreses licitadores: redacció de les proposicions, formalització de la documentació, interposició de recursos, ordinari i recurs especial de contractació.
 • Fundacions i altres entitats del sector públic: prestació dels serveis jurídics.
 • Formulació de recursos administratius i reclamacions de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques.
 • Tràmits davant les administracions estatal, autonòmica i local, drets de la ciutadania, turisme i llicències.
 • Dret Urbanístic.
  – Planejament urbanístic: formulació d’al·legacions i recursos en via administrativa al contingut dels plans; negociació i redacció de convenis urbanístics, responsabilitat per lesió patrimonial derivada del planejament.
  – Gestió Urbanística: redacció d’Estatuts i Bases d’Actuació de les Entitats Urbanístiques col·laboradores (Juntes de compensació, Entitat Urbanística de conservació, Associació administrativa de cooperació), redacció de projectes de reparcel·lació, assessorament jurídic en les negociacions entre particulars i entre particulars i administracions públiques per a l’adopció d’acords en el procés urbanístic.
  – Intervenció en l’execució i ús del sòl: assistència jurídica en el procés d’obtenció de la llicència urbanística, impugnació d’autoritzacions i llicències, assessorament en procediments de disciplina urbanística.
  – Expropiacions: negociació de mutus acords expropiatoris, intervenció davant dels Jurats d’expropiació, defensa davant les actuacions administratives, impugnació d’actuacions expropiatòries.
 • Dret ambiental: protecció del medi ambient, serveis públics mediambientals, intervenció ambiental, sorolls i olors, espais naturals i espècies protegides.
 • Concessions administratives.
 • Assistència i direcció lletrada en recursos en via administrativa, davant la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa i Arbitratges i l’Administració Tributària.