Litigació i arbitratge

La resolució de controvèrsies precisa de coneixements específics tant en les matèries sobre les quals versa cada conflicte (p.e. contractes, família, empreses) com en els diferents procediments i les seves concretes fases i instàncies. Des d’aquesta perspectiva, la nostra firma realitza un anàlisi exhaustiu de totes les circumstàncies que envolten cada cas en particular, oferint sempre als nostres clients una fórmula adequada i viable per la resolució de conflictes.

Així mateix, el coneixement de Dret Internacional i Dret Comparat material i processal (especialment, anglès, alemany i francès) i les col·laboracions amb despatxos a l’estranger ens permet assessorar eficaçment en assumptes amb component internacional.

En aquesta àrea, els esforços es dirigeixen, inicialment, a arribar a acords que evitin el procés judicial o arbitral, sent la negociació un instrument clau. Esgotada la negociació o quan aquesta no resulta possible o aconsellable, assessorem i prestem assistència lletrada als nostres clients, davant de qualsevol instància judicial i arbitral, en tota classe de litigis civils, mercantils, contenciosos-administratius i laborals, i en totes les seves fases, inclosa l’execució de les resolucions que es dicten i, en concret, en:

Negociació i mediació

Procediments (ordinari, monitori, verbal, canviari, d’execució, mesures cautelars) en relació amb:

  • Contractes civils i mercantils
  • Responsabilitat extracontractual
  • Dret de societats
  • Dret de família
  • Dret de successions
  • Dret immobiliari
  • Propietat horitzontal (comunitat de propietaris)
  • Propietat intel·lectual i industrial
  • Competència deslleial
  • Drets fonamentals

Arbitratges nacionals i internacionals

Procediments d’execució de resolucions estrangeres en Espanya 

Expedients de jurisdicció voluntària

Accions en defensa de consumidors

Accions col·lectives

Procediments davant la jurisdicció laboral 

Procediments contenciosos-administratius

Recursos davant el Tribunal Constitucional i Tribunals Europeus 

Concursos de creditors.