Família i Mediació

La globalització ha suposat grans canvis en matèria familiar amb el sorgiment i creixement de noves estructures familiars complexes; nous models de convivència de caràcter heterogeni i multicultural que apunten a una família més diversificada.

Atenent a aquestes noves realitats socials, VMG dóna una resposta eficaç a les distintes problemàtiques, respectant sempre aquesta divergència dins del marc dels drets fonamentals, entre d’altres:

Matrimoni i Unions de Fet:

 • Constitució d’estructures familiars noves: unions de parella i la seva inscripció registral.
 • Regulació i gestió de l’economia familiar: préstecs amb o sense interès; donacions.
 • Prevenció jurídica i econòmica en el supòsit de ruptura familiar: capitulacions matrimonials; prenuptial agreements (PRENUP). 
 • Crisis familiar: ruptura de parelles de fet; separació, divorci i nul·litat matrimonial. Els seus efectes:
  – Mesures personals: cessament de la convivència comuna; guarda, custòdia i règim d’estances i comunicació amb els fills comuns.
  – Mesures econòmiques: liquidació del règim econòmic; divisió de la cosa comuna; dret fiscal familiar.
  – Custòdia d’animals de companyia.
 • Mediació familiar.
 • Mesures cautelars en el supòsit de controvèrsies familiars.
 • Modificació de mesures definitives per alteració substancial de circumstàncies.
 • Incompliments de resolucions judicials:
  – Impagament de pensió d’aliments i de la seva actualització.
  – Impagament de despeses extraescolars i/o extraordinàries.
  – Impagament de compensacions i/o pensions econòmiques i la seva actualització.
  – Incompliment del règim d’estàncies i comunicació amb els fills comuns.
 • Regulació del règim de visites (avis, punt de trobada i visites a l’estranger).

Violència domèstica. Dret penal en l’àmbit familiar. Protecció dels animals de companyia. 

Acolliment familiar.

Reagrupació familiar i segrest internacional de menors.

Filiació: matrimonial i extramatrimonial. Reclamació i impugnació de la paternitat i els seus efectes.

Adopcions internacionals. 

Atenció familiar a les persones grans i/o en situacions de risc de desemparament.

Discapacitat, incapacitat i protecció familiar.