Dret Immobiliari

El Dret Immobiliari, en sentit ampli, fa referència al conjunt de normes i negocis que tenen per objecte béns immobles, entre els quals destaquen la compravenda i l’arrendament per les seves rellevants implicacions econòmiques i jurídiques.

Les normes que regulen la titularitat dels béns immobles, el seu gaudiment i altres drets sobre els mateixos s’adapten a l’evolució social. A més, la realitat demostra que les operacions immobiliàries en Espanya per part d’estrangers, tant residents com no residents, ha adquirit en els últims anys, per diferents factors, una creixent importància.

En relació amb aquest tipus d’operacions, la nostra firma ofereix assessorament integral amb resultats altament satisfactoris, gràcies a la nostra dilatada experiència i formació i, en el supòsit de clientes estrangers, al coneixement d’altres idiomes i legislacions. Així mateix, en el cas de la compravenda d’immobles, oferim la supervisió de tot el procés, des de l’obtenció del NIE del comprador, en cas de no ser resident, fins la signatura del contracte de compravenda i la inscripció en el Registre de la Propietat.

Sense ànim de fer una enumeració exhaustiva, VGM ofereix assessorament integral en les següents operacions:

Contractes Immobiliaris:

 • Compravendes.
 • Arrendaments.
 • Arrendaments amb opció de compra.
 • Obra i Edificació.
 • Leasing Immobiliari.
 • Contractes de Garantia (avals bancaris i d’altres).

Drets Reals sobre Béns Immobles:

 • Propietat, copropietat i possessió.
 • Usdefruit, ús i habitació.
 • Propietat Temporal.
 • Propietat Compartida.
 • Drets reals de garantia (dret de retenció, anticresi, hipoteca, penyora sense desplaçament).
 • Enfiteusis i cens.
 • Servituds (de pas, vistes, etc.)

Drets d’adquisició preferent:

 • Dret de Tanteig
 • Dret de Retracte 

Opcions de compra

Aprofitament per torns

Registre de la Propietat:

 • Immatriculacions de finques
 • Altres inscripcions i anotacions

Propietat Horitzontal i comunitats de propietaris

Préstecs hipotecaris i la seva problemàtica (clàusules sòl)

Problemes relatius a la construcció finques:

 • Responsabilitat Desenal.
 • Defectes Ocults en l’habitatge.

Cooperatives d’habitatges

Regulació d’Allotjaments Turístics

Assessorament fiscal immobiliari

Tràmits administratius:

 • Llicències i cèdules d’habitabilitat
 • Cadastre
 • VPO