Empresa

Empresa inclou totes les qüestions jurídiques i econòmiques relatives a l’empresari, persona física o jurídica, a la seva activitat empresarial, a l’establiment mercantil i als mitjans instrumentals al servei d’aquella activitat.

El món empresarial ha experimentat canvis importants en els darrers anys. Gràcies a les tecnologies de la informació i a la major facilitat per desenvolupar activitats comercials i de prestació de serveis en diferents països, moltes empreses tenen caràcter transfronterer, el què implica la necessitat de tractar amb la normativa d’altres països, en diferents matèries, afegint, en conseqüència, complexitat al dret empresarial actual.

A més, sorgeixen nous models de negoci i noves regulacions que afecten diferents àrees del Dret relacionades amb l’empresa.

VMG és conscient que l’èxit de la seva empresa requereix d’un assessorament integral de qualitat i actualitzat, que li ofereixi resposta jurídica i econòmica en totes les situacions i fases en les què es pugui trobar i, en concret, en les què seguidament es detallen.

EMPRENEDORS: CREA LA TEVA PRÒPIA EMPRESA.

Les empreses són els principals motors de l’economia moderna. Els empresaris, a més d’emprenedors que arrisquen amb valentia el seu patrimoni per una activitat en la que creuen, creen nous llocs de treball i generen riquesa.

VMG l’acompanya en tot el procés d’emprendre, analitzant les qüestions relatives a la constitució de l’empresa, al desenvolupament de la seva activitat i als mitjans instrumentals al servei de la mateixa.

El nostre despatx li assessora per crear, estructurar i organitzar la seva empresa, així com per obtenir avantatges econòmics en les operacions comercials, proporcionant, entre d’altres, els següents serveis:

 • Planificació, anàlisi i assessorament jurídic en la constitució i gestió d’empreses.
 • Avaluació de riscos i assessorament jurídic-preventiu empresarial.
 • Negociació, preparació i redacció de tot tipus de contractes.
 • Contractació de béns i serveis.

SOCIETATS MERCANTILS: L’EMPRESARI SOCIAL.

Actualment les societats mercantils són les principals protagonistes de l’activitat econòmica.

Tenint en compte aquesta realitat, VMG proporciona assessorament pels diferents tipus de societats mercantils, tant en relació a la seva constitució, administració i òrgans interns com a l’execució i legalització dels seus actes socials.

VMG ofereix als seus clients l’opció de disposar d’un assessorament continuat, assegurant la resolució immediata de les seves consultes i el compliment de les obligacions legals de la seva societat. El nostre objectiu: facilitar les seves transaccions i operacions mercantils diàries, optimitzar la gestió de la societat i, en última instància, evitar possibles responsabilitats dels seus administradors i socis.

En definitiva, proporciona, entre d’altres, els serveis legals següents:

 • Assessorament jurídic en la constitució de tot tipus de societats. Pactes socials, Estatuts Socials i negoci fundacional. Escriptura i Inscripció registral (Societats Irregulars).
 • Òrgans d’Administració de la societat. Constitució i desenvolupament de la seva activitat. Deures i responsabilitats dels Administradors.
 • Drets dels socis.
 • Acta de les reunions. Elevació a públic dels acords socials. Impugnació d’acords socials.
 • Comptes anuals i aplicació de resultats.
 • Reestructuració d’empreses. Modificació, fusió, divisió i transformació de la societat. Ampliacions i reduccions de capital.
 • Fiscalitat en les operacions societàries.
 • Assessorament continuat jurídic-societari (servei d’Advocat Intern).
 • Responsabilitat empresarial.

CONTRATACIÓ MERCANTIL

Entre els aspectes de l’activitat empresarial destaca la celebració de contractes: formalització de negocis jurídics entre dues o més persones que origina obligacions en una d’elles o, normalment, en ambdues.

VMG li assisteix en la celebració de tot tipus de contractes mercantils, des de la fase de negociació, preparació i redacció fins la seva execució. Sense voler fer una relació exhaustiva, els contractes següents:

 • Contractes de transmissió de béns i mercaderies (compravenda mercantil, subministrament, estimatori, distribució).
 • Contractes de prestació de serveis, arrendament de serveis.
 • Contractes de transmissió de béns immaterials (transmissió de drets de patents, cessió i llicència de marques, transmissió de drets de propietat intel·lectual.
 • Arrendaments o transmissió de negocis en funcionament.
 • Contractes de franquícia.
 • Contractes de gestió (comissió, agència i mediació o corretatge).
 • Contracte de dipòsit.
 • Contractes d’execució d’obres i d’enginyeria.
 • Contracte de transport.
 • Contractes turístics.
 • Contractes publicitaris (publicitat, difusió publicitària, creació publicitària i patrocini).
 • Contractes de finançament (préstec, compte corrent comercial, factoring, leasing).
 • Contractes de garantia (fiança).
 • Contractes bancaris (dipòsit de diners, préstec de diners, contracte de descompte, obertura de crèdit ordinari, crèdit documentari, bancaris neutres, avals bancaris).
 • Contractes d’assegurança. Assegurances contra danys: de coses, lucre cessant, de crèdits i de responsabilitat civil. Assegurances de persones: assegurança de vida.
 • Plans de pensions.

PROPIETAT INDUSTRIAL. COMERÇ ELECTRÒNIC, PUBLICITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Propietat industrial: marques i patents.

La marca identifica i distingeix, associant el contingut dels productes i serveis que s’ofereixen. En canvi, la patent atorga drets exclusius al creador d’un nou producte o tecnologia. Per tant, la marca i la patent tenen un important valor econòmic.

VMG protegeix marques i patents de la forma més adequada, en qualsevol país del món, realitzant tots els tràmits per a registrar-les, defensar-les i reivindicar-les. Destaquem en aquesta àrea els serveis següents:

 • Sol·licitud i obtenció de nous registres de marca i de signe distintiu (nom artístic, nom comercial, nom de domini i denominacions d’origen).
 • Protecció de la invenció i del disseny industrial.
 • Registre, protecció i gestió de la marca i de la patent, nacional i internacional.
 • Defensa davant tercers.
 • Vigilància i manteniment de la marca i de la patent.
 • Transferències, fusions i canvis de nom.

Comerç electrònic, publicitat i protecció de dades.

Internet s’ha convertit en un pilar fonamental de l’estratègia comercial de les empreses, oferint noves oportunitats de negoci.

En relació al comerç electrònic, contractes informàtics i protecció de dades, la nostra firma ofereix les següents àrees de pràctica:

 • Assessorament a les empreses TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació).
 • Contractes de serveis TIC (hosting, community manager, transferència de la propietat intel·lectual, entre d’altres).
 • Comunicacions comercials, ofertes promocionals i concursos duts a terme per mitjans electrònics.
 • Redacció de clàusules obligatòries de pàgina web (Política de cookies, Termes i Condicions d’ús i Avisos legals), elaboració de clàusules legals en l’àmbit on-line i adaptació de continguts de web.
 • Registre i recuperació de noms de domini.
 • Revisió, assessorament i implementació de les mesures necessàries per al compliment de la normativa en matèria de protecció de dades.

Quant a la publicitat:

 • Contractes de publicitat: publicitat, difusió publicitària, creació publicitària i patrocinis.
 • Acords de confidencialitat.
 • Redacció de contractes d’imatge (personality merchandising).
 • Estudi de campanyes de publicitat i assessoria en accions de màrqueting.
 • Assessorament i defensa en supòsits de competència deslleial, publicitat enganyosa i conductes il·lícites.

ASSESSORAMENT LABORAL I FISCAL.

Assessorament laboral.

VMG ofereix assessorament a empreses en l’àmbit de les relacions laborals (conveni col·lectiu, legislació laboral, contractació) i de prevenció de riscos laborals. Així mateix, s’encarrega de la preparació i assistència documental en cas d’inspeccions laborals i, si escau, conciliacions davant el SMAC.

Proporciona, també, assistència i seguiment continu de l’empresa en tots els assumptes laborals.

Mereixen destacar, dins l’assessorament laboral, els serveis següents:

 • Assessorament continu i puntual en Dret del Treball i Seguretat Social.
 • Representació i negociació de conflictes laborals.
 • Representació i assistència davant la Inspecció del Treball i serveis territorials.
 • Representació davant dels Serveis de Mediació, Arbitratge i Conciliació.
 • Representació processal davant els Jutjats de lo Social i Contenciós Administratiu, previ anàlisi i informe dels litigis, en els casos següents:
  – Acomiadaments
  – Reclamacions de quantitat
  – Drets dels treballadors
  – Indemnització per danys i perjudicis
  – Sancions administratives
 • Assessorament, compliment i presentació d’expedients administratius davant del Fons de Garantia Salarial (FOGASA).
 • Acomiadaments, reestructuracions i reorganitzacions empresarials.
 • Seguiment del compliment de les normes de prevenció de risc, per tal d’evitar responsabilitats a l’empresa. Assessorament en l’aplicació de les mesures de seguretat.

Assessorament fiscal.

VMG proporciona assessorament integral en matèria fiscal; en l’estructuració i planificació adequada de l’empresa, en la presentació de declaracions i en la gestió del risc nacional i internacional.

Destaquen en aquesta àrea els següents serveis:

 • Elecció de la forma jurídica adequada en la creació d’empreses.
 • Presentació i tramitació d’escrits i consultes davant de l’Administració Tributària.
 • Assistència, representació i defensa jurídica.
 • Serveis d’assessorament fiscal .
 • Recursos administratius i comprovacions tributàries.

CRISIS EMPRESARIAL

La crisi empresarial és una situació que requereix una forta resposta immediata de l’empresa que la pateix, ja que pot implicar la pèrdua de confiança dels seus empleats, la incertesa comercial dels seus clients i, fins i tot en molts casos, la intrusió dels mitjans de comunicació.

Atès que la majoria de les empreses no tenen un Pla de Crisi i que no existeix una solució única aplicable a totes elles, la nostra firma l’assessora en l’elaboració d’un protocol d’actuació propi, adequat i adaptat a les circumstàncies particulars de la seva empresa, per tal de mantenir-la “viva” i/o, si escau, per tal de minimitzar les conseqüències en el cas de dissolució i liquidació posterior.

Especialment, VMG presta els seus serveis en:

 • Assessorament jurídic preventiu i anàlisi de les estratègies d’implementació.
 • Declaració de concurs de creditors (tramitació, desenvolupament i seguiment fins la seva conclusió).
 • Expedients de Regulació del Treball (ERES).
 • Anàlisi de les conseqüències de la possible resolució de contractes mercantils vigents afectats per la crisi empresarial.
 • Dissolució i liquidació d’empreses.